Section locale

La prochaine séance du conseil communal aura lieu le vendredi, 15 juin 2018 à 8.30 heures en la salle de réunion de l'Administration de Kehlen.

En voici l'ordre du jour.

La prochaine réunion du conseil communal aura lieu le vendredi 4 mai 2018 à 8.30 heures en la salle de réunion de l'Administration communale de Kehlen.

En voici l'ordre du jour.

Notre nouvelle version du grénge Buet est en voie de distribution dans notre commune.

Veuillez trouver ici la traduction française de notre publication.

De grénge Buet Abrëll 2018 ass fäerdeg a läit an de nächsten Deeg an äerer Bréifkëscht.

Hei ass d'lëtzebuergesch Versioun vum Flyer, sou wéi dir en an der Bréifkëscht fannt.

La prochaine séance du conseil communal aura lieu le vendredi, 30 mars 2018 à 8 heures en la salle de réunions de l'Administration communale de Kehlen.

En voici l'ordre du jour.

La prochaine réunion du conseil communal aura lieu le vendredi, 2 mars 2018 à 8.30 heures en la salle de séances de l'Administration communale de Kehlen.

En voici l'ordre du jour.

De 26. Januar 2018 sinn am Gemengerot d'Commissions consultatives gestëmmt ginn. Hei ass d'Lëscht vun eise Vertrieder an alle Kommissiounen.

E grousse Merci geet un alleguer déi Leit fir hiert Engagement an eiser Gemeng.

La prochaine séance du conseil communal aura lieu le vendredi, 26 janvier 2018 à 8.30 heures en la salle de séances de l'Administration communale de Kehlen.

En voici l'ordre du jour.

Eis grénge Buet Januar 2018 ass eraus a misst och sou lues an all Bréifkëscht an der Gemeng Kielen verdeelt sinn. Dir fannt doranner:

  • eng Analyse vun de Wahlresultater vum Oktober 2017
  • eis Iwwerleeungen zum Budget 2018

Et ass geplangt 3-4 Mol am Joer e grénge Buet erauszeginn.

La prochaine séance du conseil communal aura lieu le vendredi, 8 décembre 2017 à 8.30 heures en la salle de séances de l'Administration communale de Kehlen.

En voici l'ordre du jour.