Section locale

La prochaine réunion du conseil communal aura lieu le vendredi, 25 janvier 2019 à 8.30 heures en la salle de séances de l'Administration communale de Kehlen.

En voici l'ordre du jour.

La version du grénge Buet Janvier 2019 est en voie de distribution dans notre commune.

Veuillez trouver ici la traduction française de notre publication.

De grénge Buet Januar 2019 ass fäerdeg a wäert an de nächsten Deeg an äerer Bréifkëscht leien.

Hei ass d'lëtzebuergesch Versioun vum Flyer, sou wéi dir en an äerer Bréifkëscht fannt.

De Budget rectifié 2018 an de Budget 2019 sinn haut de Moien mat de Stëmmen vun der Majoritéit gestëmmt ginn bei 3 Enthalungen vun der Oppositioun.

Hei ass eis Interventioun zu deene 2 Dokumenter.

La prochaine séance du conseil communal aura lieu le vendredi, 14 décembre 2018 à 8.30 heures en la salle de séances de l'Administration communale de Kehlen. Entre autres, le budget rectifié 2018 et le budget 2019 seront débattés et votés.

En voici l'ordre du jour.

La prochaine séance du conseil communal aura lieu le vendredi, 30 novembre 2018 à 8.30 heures en la salle de séances de l'Administration communale de Kehlen.

En voici l'ordre du jour.

La prochaine séance du conseil communal aura lieu le vendredi, 28 septembre 2018 à 8.30 heures en la salle de séances de l'Administration communale de Kehlen,

En voici l'ordre du jour.

La prochaine séance du conseil communal aura lieu le vendredi, 24 août 2018 à 8.30 heures en la salle de séances de l'Administration communale de Kehlen.

En voici l'ordre du jour.

déi gréng Kielen wënschen iech alleguer eng schéin an erhuelsam Summervakanz. Genéisst dat gudd Wieder an eist schéint lëtzebuerger Land.

La prochaine séance du conseil communal aura lieu le vendredi, 13 juillet 2018, à 8.30 heures en la salle de séances de l'Administration communale de Kehlen.

En voici l'ordre du jour.