Section locale

La prochaine séance du conseil communal aura lieu le vendredi, 28 septembre 2018 à 8.30 heures en la salle de séances de l'Administration communale de Kehlen,

En voici l'ordre du jour.

La prochaine séance du conseil communal aura lieu le vendredi, 24 août 2018 à 8.30 heures en la salle de séances de l'Administration communale de Kehlen.

En voici l'ordre du jour.

déi gréng Kielen wënschen iech alleguer eng schéin an erhuelsam Summervakanz. Genéisst dat gudd Wieder an eist schéint lëtzebuerger Land.

La prochaine séance du conseil communal aura lieu le vendredi, 13 juillet 2018, à 8.30 heures en la salle de séances de l'Administration communale de Kehlen.

En voici l'ordre du jour.

La prochaine séance du conseil communal aura lieu le vendredi, 15 juin 2018 à 8.30 heures en la salle de réunion de l'Administration de Kehlen.

En voici l'ordre du jour.

La prochaine réunion du conseil communal aura lieu le vendredi 4 mai 2018 à 8.30 heures en la salle de réunion de l'Administration communale de Kehlen.

En voici l'ordre du jour.

Notre nouvelle version du grénge Buet est en voie de distribution dans notre commune.

Veuillez trouver ici la traduction française de notre publication.

De grénge Buet Abrëll 2018 ass fäerdeg a läit an de nächsten Deeg an äerer Bréifkëscht.

Hei ass d'lëtzebuergesch Versioun vum Flyer, sou wéi dir en an der Bréifkëscht fannt.

La prochaine séance du conseil communal aura lieu le vendredi, 30 mars 2018 à 8 heures en la salle de réunions de l'Administration communale de Kehlen.

En voici l'ordre du jour.

La prochaine réunion du conseil communal aura lieu le vendredi, 2 mars 2018 à 8.30 heures en la salle de séances de l'Administration communale de Kehlen.

En voici l'ordre du jour.