Section locale

De 26. Januar 2018 sinn am Gemengerot d'Commissions consultatives gestëmmt ginn. Hei ass d'Lëscht vun eise Vertrieder an alle Kommissiounen.

E grousse Merci geet un alleguer déi Leit fir hiert Engagement an eiser Gemeng.

La prochaine séance du conseil communal aura lieu le vendredi, 26 janvier 2018 à 8.30 heures en la salle de séances de l'Administration communale de Kehlen.

En voici l'ordre du jour.

Eis grénge Buet Januar 2018 ass eraus a misst och sou lues an all Bréifkëscht an der Gemeng Kielen verdeelt sinn. Dir fannt doranner:

  • eng Analyse vun de Wahlresultater vum Oktober 2017
  • eis Iwwerleeungen zum Budget 2018

Et ass geplangt 3-4 Mol am Joer e grénge Buet erauszeginn.

La prochaine séance du conseil communal aura lieu le vendredi, 8 décembre 2017 à 8.30 heures en la salle de séances de l'Administration communale de Kehlen.

En voici l'ordre du jour.

La première séance du nouveau conseil communal aura lieu le vendredi, 24 novembre 2017 en la salle de séances de l'Administration communale de Kehlen.

En voici l'ordre du jour.

La prochaine séance du conseil communal aura lieu le vendredi, 27 obtobre 2017 à 8.30 heures en la salle des séances de l'Administration communale de Kehlen. Ce sera normalement la dernière séance du conseil communal sortant.

En voici l'ordre du jour.

Hei eise Wahlprogramm fir d'Gemeng Kielen. Voici notre programme électoral pour la commune de Kehlen.

Voici notre dépliant de présentation de nos candidats pour les élections communales du 8 octobre 2017.

Voici notre dépliant de présentation de nos candidats pour les élections communales du 8 octobre 2017.

Notre bilan politique des 6 dernières années au conseil communal de Kehlen.