Fabrizio Di Giovanni

Catégories : 
Candidat(e)s 2017
Commune : 
Kehlen
Fonction : 
Membre de la commission des sports et loisirs
Profession : 
Employé de banque
Localité : 
Olm
Email : 
fabri74@pt.lu
Date de naissance : 
Adresse : 
6, rue des alliés L-8312 Olm

Mäi Numm ass Di Giovanni Fabrizio, ech hunn 43 Joer a säit 39 Joer sinn ech een Ollemer.

Ech hunn meng Primärschoul an der Gemeng Kielen gemaach.

Ech sin och Member vun der Sportskommisioun hei zu Kielen.

Bei déi gréng vu Kielen maachen ech mat, well ech der Meenung sinn, dass mir alleguerten eppes maache kënnen an ëmdenken fir eis Gemeng, fir e bessert Zesummeliewen an besser Liewenswäerter hei ze hunn.