Elisabeth Kremer

Catégories : 
Candidat(e)s 2017
Commune : 
Kehlen
Profession : 
Assistante technique
Localité : 
Nospelt
Date de naissance : 
Adresse : 
13, rue de Kehlen L-8390 Nospelt

Ech heesche Lis Kremer, ech hunn 31 Joer, si vun Nouspelt a schaffen säit 7 Joër als technesch Assistentin bei enger Elektrofirma zu Bartréng.

Ech maache bei déi gréng vun Kielen mat fir mech kënnen fir gréng Energie, proüper Loft an eng méi naturbewosst Gemeng anzesetzen.
Mat démokrateschëm Zësummenschaffen kënne mir eis Gemeng an eng gesond, ëmweltfrëndlech an gréng Zukunft féieren.